Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет в Русе прие бюджетната прогноза за 2023-2025 година

Общинският съвет прие с 41 гласа „за“, 2 „против“ и 0 „въздържали се“  бюджетната прогноза на Община Русе за периода 2023/25 година. Тя бе представена от директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Община Русе Емилия Пенева.

Средносрочната прогноза е изготвена по групи, без да са предвидени разходи за дофинансиране на държавните дейности. Това е местна прогноза и не са отразени въздействията, които биха настъпили от държавните единни стандарти. Местните приходи са планирани на база реална оценка след извършен анализ на събираемостта на местните данъци и такси.

Бюджетната прогноза за такса битови отпадъци остава без промяна. Предстои въвеждане на нова методика за определяне размера на таксата за битови отпадъци през 2024 г.  Размерът на таксата е в пряка зависимост от план-сметката за необходимите разходи през годината.

След сключване на възмезден договор с изпълнител на извършване на дейности за допълнително третиране на битовите отпадъци и предстоящата модернизация на технологичното оборудване, съответно количествата оползотворяване на фракции, се очаква намаляване на количеството на депонираните отпадъци през настоящата година. Тенденцията се запазва до 2025 г. сочи още прогнозата.

За бюджетната прогноза през 2023-2025 г. не е разчетен резерв за непредвидени и неотложни разходи, което би донесло риск за нормалното функциониране на общинските дейности. Тоест това, което представлява прогнозата са реалния годишен облог на приходите на общината и съответно разходите, които са необходими за нуждите на различните групи лица.

При елиминиране на преходен остатък, който е заложен е единствено и само за 2022 г., без нови приходоизточници или увеличаване събираемостта на същите, или без преходен остатък, общината би се справила трудно с всички задачи, които й предстоят през следващите години.

Според Пенева усилията на общината ще бъдат насочени в тази посока.