Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет даде разрешение за придобиване на автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух в Русе

Общинските съветници приеха с 30 гласа „За“, 0 „Против“ и 20 „Въздържал се“, с което дадоха съгласие Община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 години следната движима вещ – частна общинска собственост на Община Белене: Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, като за целта се дава възможност за участие в  обявения от Община Белене публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19 февруари 2021 г.  При неявяване на кандидати търгът ще се проведе на 26 февруари 2021 г., от 14 часа, в зала № 26 на Административната сграда на Община Белене.

Точката предизвика оспорвани дебати, които придобиха политическа нюанс и обвинения в бездействие в предходните мандати. Въпреки препоръките от министъра на МОСВ Русе сам да си осигури станция общинските съветници от ГЕБР и СДС се изказаха против станцията за замерване качеството на въздуха, като изразиха съмнения и гласуваха „Въздържал се“.

 Кметът на Община Русе Пенчо Милков призова русенци да обърнат внимание на това кой и как гласува по тази точка.

От своя страна председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев изказа становище, че най-после се предприемат реални действия за откриване на предполагаемите замърсители и припомни, че в продължение на 8 години – по времето на мандата на Пламен Стоилов, „Монтюпе“ (сега „Линамар“) е бил основен спонсор на Община Русе и фондация „Русе – град на свободния дух“.

След призивите на кмета и председателя на ОбС – Русе съветниците в крайна сметка се обединиха около мнението, че придобиването на станция за измерване качеството въздуха е необходимо за града, и точката бе приета.