Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет одобри дофинансиране на проекта за подмяна на уличното осветление

С пълно единодушие общинските съветници дадоха съгласието си Община Русе да дофинансира със 758 075,80 лв. сключения с министерството на енергетиката проект за външно изкуствено осветление на територията на град Русе. Той е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът предвижда мащабни мерки за постигане на по-висока енергийна ефективност чрез подмяна на 2800 осветителни тела в града с нови LED лампи и въвеждане на Информационна система за планиране, мониторинг и контрол на електроенергийните разходи за улично осветление. В него е включено и изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди, както и на локална система за автоматично управление на три пътни платна – бул. „Христо Ботев“, бул. „Васил Левски“ и  бул. „Гоце Делчев“. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се подобри нощното осветление на улиците и междублоковите пространства в районите на града, както и да се намалят разходите за поддръжка, консумативи и изразходвана електроенергия.

Мотивите за направеното от кмета на Община Русе Пенчо Милков предложение за дофинансиране са свързани с двойното повишаване на цените на материали, заложени в строително-ремонтните дейности по Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Съгласно условията на сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) при надвишаване на договорения размер на допустимите разходи в резултат на увеличаване на цени, необходимите разходи следва да бъдат осигурени за сметка на бенефициента. От друга страна, според изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), прогнозната стойност на обществените поръчки трябва да е актуална към датата на откриване на процедурата. След извършено пазарно проучване е установена отрицателна разлика в размер на 758 075,80 лева с ДДС между прогнозираните бюджетни средства на етап кандидатстване и пазарните цени, актуални към момента.