Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет одобри процедурата за продажба на общински жилища

На днешното си заседание Общинският съвет гласува продажбата на 45 от предвидените общо 48 общински жилища. Решението беше прието с гласовете на 36 съветници, нямаше „против“, а 12 се въздържаха.

Цените, на които ще се продават апартаментите, са по пазарни оценки, определени от лицензиран оценител, и бяха приети и утвърдени с днешното решение на ОбС.

На сесията стана ясно, че кандидатите, които участват в класирането за закупуване на общински жилища, са 492. Поради неспазване на изискванията по Наредба №6 са отпаднали 65 наематели.

В хода на обсъждането Елеонора Николова от групата на СДС определи някои от цените на общинските жилища като неоправдано високи. Тя внесе предложение да бъдат коригирани с намаление от 20%, което не беше прието от общинските съветници.

Решението на Общинския съвет, заедно с утвърдените списъци с класираните, некласираните кандидати и жилищата, предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на институцията. След влизането на решението в сила ще стартира същинската процедура по издаването на заповеди за закупуване, в които ще бъдат посочени видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, дължимите данъци и такси, и начинът на плащане. Ако то не бъде извършено в тримесечен срок от издаването на заповедта, това ще се счита за отказ от страна на наемателя за закупуване на жилищния имот. В тези случаи, след предложение от страна на кмета на Община Русе, Комисията ще определи следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък.

Припомняме, че за продажбата на останалите 3 общински жилища беше прието изменение и допълнение към Наредба №6, с което кандидатите, получили еднакъв брой точки, ще бъдат класирани в низходящ ред чрез жребий. Те ще имат възможност да присъстват на тегленето му, като ще бъдат уведомени предварително за датата и часа на провеждането на жребия. Той ще се състои независимо от евентуалното отсъствие на класираните кандидати в присъствието на нотариус, който ще удостовери с протокол провеждането му.