Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет прие предложението структурата на Общинска администрация да бъде променена с 33 гласа ЗА

Предлжоението на кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков структурата на Общинска администрация да бъде променена се прие с 33 гласа ЗА.

            Г-н Милков подчерта, че промяната не цели да бъдат съкращавани служители на администрацията, а да бъде подобрен самият процес на работа.

            Предложението е бройката на заместник-кметовете да бъде намалена, тоест от 5 да станат 4. В сравнение с досега действащата структура на администрацията, дирекциите са запазени като бройка – 11, а отделите, секторите и звената от 31 стават на 32. По този начин, при запазване на общата численост на общинска администрация, се преразпределят дейности и функции, за да се гарантира изпълнението на всички правомощия възложени на местната власт.

            Новата структура ще премахне дирекции „Здравни и социални дейности“ и „Култура и образование“ и ще създаде една нова дирекция „Хуманитарни дейности“. В нея структурните звена ще са в максимална степен координирани с цел повишаване на ефективността на функциите и дейностите в областта на образованието, културата, младежта, спорта, здравните и социални дейности. 

С намаляването на броя на заместник кметовете се установява и необходимост от преструктуриране на Дирекция „Европейско развитие“ и Дирекция „Икономика и управление на собствеността“, които да са функционално подчинени на Заместник – кмет по Икономика и международно сътрудничество. Стопанската дейност се обособява към новата дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, която поема анализите при осъществяване на стопанската дейност, както и дейностите по изпълнение на проекти. Управлението на общинската собственост се концентрира в дирекция „Управление на собствеността“.

За да се засили контролът върху извършваната строителна дейност в Община Русе към Заместник-кмета по устройство на територията, се формират две дирекции. Сега съществуващата дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ се разделя, като в нова дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ се обособява дейността свързана с устройството на територията и инвестиционното проектиране, а в дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ се акцентира върху дейността по контрола върху строителните дейности.

Предложението беше прието с 33 гласа ЗА и с 13 въздържали се.