Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет прие промените в Наредба №6 за общинските жилища

Oбщинският съвет в Русе прие с 43 гласа „за“ промените, направени в Наредбата за общинските жилища и тяхното отдаване под наем.

Припомням, че предложението за промени и изменения в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, беше изтеглено от предишната общинска сесия през м. юли. Следствие на проведените разговори, на работна среща с председателите на групи от Общинския съвет, местната администрация прие повечето от предложенията на общинските съветници.

На сесията днес бяха направени и още нови предложения, някои от които не бяха приети, а други – се приеха директно от общинска администрация.

В новия текст в чл. 6, ал. 2 текстът ще гласи: Комисията се състои от 13 членове /досега бяха 11/, от които председател е ресорният е заместник-кмет Златомира Стефанова, трима експерти от общинска администрация /а не двама, както досега/, двама от ОП „Управление на общинските имоти“ и 7 общински съветници /а не 6, както досега/.

По предложение на група Патриотите – ВМРО, считано от 1 октомври 2022 г. Община Русе ще може да продава жилища, чиито брой не може да надвишава със 110 % придобитите през годината чрез правна сделка, наследяване или учредено право на строеж по реда на чл. 37, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

От жилищата, които ще бъдат продавани, сега са изключени ведомствените жилища, къщите, както и жилищата от резервния фонд – те няма да бъдат предостъпвани за продажба. Това се случи по предложение на общинските съветници д-р Теодора Константинова, Светлозар Симеонов и Деян Недков.

По време на обсъжданията на работната група беше предложено процентът на жилищата, които могат да бъдат продавани ежегодно, да бъде не повече от 3%, а не 1,5%, както бе внесено първоначалното предложение.

Не липсваха и идеи в посока да бъде осигурена някакъв вид гаранция, че фондът на общинските жилища няма да намалее прекомерно. Затова Наредбата вече съдържа текст, че броят на жилищата за настаняване под наем не може да бъде по-малък от 1400. Тези, които към момента подлежат на продажба /според текста от Наредбата/, са 1592.

Отпадна предложението за такса за разглеждане на документи, като първоначално тя бе на стойност 300 лв.

Не бе прието да бъде намалена пазарната цена до 25% с оглед на ремонтите, правени на жилищата от наемателите. Обосновката е, че при сключването на всеки един договор за наем на общинско жилище има текст, който гласи, че всички извършени ремонтни дейности и направени подобрения в жилищата са за сметка на наемателя.

Съветниците приеха средствата, получени от продажбата на общински жилища, да се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от 80% са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти. По този начин ще се осигури възможност средствата от фонда да се използват съобразно нуждите на общината от извършване на ремонти в жилищата, като в същото време при възможност средствата ще бъдат използвани и за закупуване на нови имоти.

Променя се и тежестта на критериите, по които се решава кой от поискалите да закупят общинско жилище, /в случай, че са повече/. Така намаля тежестта на критерия срок за отдаване на жилището. По този начин точка ще се дава не за всяка година, в която наемателят е живял в жилището, а за всеки пет завършени години. Това от своя страна води до увеличаване на критерия възраст на жилището и по този начин се постига основната цел на предложението – Общината приоритетно да продаде по-старите жилища.