Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет упълномощи негови представители да участват в общото събрание на ВиК Русе

Местният парламент гласува с положително становище и упълномощи представители на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.

Поканата за Общото събрание е постъпила с вх. № 401/27.05.2022 г. в Общинския съвет, а самото събрание ще се проведе на 24.06.2022 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

Общото събрание ще се проведе с вече определен Дневен ред, а на вниманието на обществеността следва да бъде намерението на Общинския съвет неговите представители в лицето на Валери Иванов, Деница Иванова, Илиян Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев да гласуват „ПРОТИВ“ по точка 4, точка 5 и точка 6 на Общото събрание.

Намеренията за отрицателен вот се обясняват с предложението в точка 4 за нов съдружник в лицето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София. По време на постоянните комисии беше разяснено, че това всъщност не е холдинг, а е еднолично акционерно дружество, на което държавата, със своите 51%, иска да прехвърли правото на собственост. Съответно това изисква промяна в учредителния акт, което е Точка 5 от Дневния ред, а в точка 6 се прави избор за контрольор.

Въпросното еднолично дружество, което по своята същност не е холдинг, е създадено с цел да подпомага финансово ВиК дружествата по места. След извършени проверки е установено, че единствената помощ, която са получили някои от ВиК дружествата в страната, е била под формата на заеми с много високи лихви.

Относно избора на контрольор в точка 6 от Дневния ред се посочва, че лицето живее в София и неговата работа ще бъде от разстояние, което неименуемо поражда съмнения дали интересите на държавата и общинските ВиК дружества ще бъдат защитени.

Поради тези причини Общинският съвет упълномощи представители, които да защитят интересите на град Русе и неговите жители.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Приемане на Финансов отчет на „ВиК“ ООД гр. Русе за 2021 г.;
 2. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.;
 3. Потвърждаване на одиторския ангажимент на „Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна за 2022 г.;
 4. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 205 032 броя дружествени дяла с номинална стойност 1 лев всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписвания, в размер на 205 000 лева, съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930151725-4/27.10.2020 г. на Агенцията по вписвания с приложен доклад на експертите по Акт за назначение на вещи лица № 20200930151725-3/13.10.2021 г. Срещу направената вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 205 032 дяла от капитала на „ВиК“ ООД гр. Русе държавата ще запише и придобие 205 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София и обща номинална стойност от 205 000 лева.
 5. Вземане на решение за промяна на дружествения договор на „Вик“ ООД гр. Русе, както следва:
 6. В чл. 5 текста „Държавата – представлявана от Министъра на ТРС лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София“.
 7. Чл.11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

„Чл. 11. Капитал.

 • Капиталът на дружеството е в размер на 402 023 (четиристотин и две хиляди двадесет и три) лева, разпределен в 402 023 (четиристотин и две хиляди двадесет и три) дяла по 1 (дин) лев всеки.
 • Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:
 • „Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София – 205 031 дяла на обща стойност 205 032 лв.;
 • Община Борово – 4 020 дяла на обща стойност 4 020 лв.;
 • Община Бяла – 12 061 дяла на обща стойност 12 061 лв.;
 • Община Ветово – 16 081 дяла на обща стойност 16 081лв.;
 • Община Две могили – 8 040 дяла на обща стойност 8 040 лв.;
 • Община Иваново – 8 040 дяла на обща стойност 8 040 лв.;
 • Община Русе – 128 648 дяла на обща стойност 128 648 лв.;
 • Община Сливо поле 12 061 дяла на обща стойност 12 061 лв.;
 • Община Ценово – 8 040 дяла на обща стойност 9 040 лв.;“
 • Избор на контрольор на „ВиК“ ООД гр. Русе, определяне на възнаграждението му и упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройство да сключи договор за възлагане на контрол с избрания контрольор.