Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРЕДСТАВИ ОТЧЕТ ЗА ИЗТИЧАЩАТА 2013 ГОДИНА

На пресконференция днес, беше направен отчет за дейността на Общински съвет – Русе през изтичащата 2013 година. Участници в срещата с журналисти бяха председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев и членовете на председателския съвет – Димитър Кънчев, Мирослав Славчев, Юлиян Гарелов, Анастас Георгиев, Айлин Абилова, Борил Панайотов и Мирослав Манолов.
Засл. проф. Пенчев анализира работата на Общинския съвет през 2013 година като отбеляза, че са били проведени общо 13 заседания от които 11 редовни и две извънредни.
В дневните редове на тези заседания са включени за разглеждане общо 443 документа, 406 от които са подадени от Общинска администрация, от името на кмета на Община Русе Пламен Стоилов. 37 предложения за решения са внесени от председателя на Общинския съвет и от общински съветници. Постъпили са 7 питания от общински съветници и 9 изказвания на граждани.
Приетите 443 решения касаят всички области на компетентност на местното самоуправление. Те са разпределени по направления както следва:
– разпореждане с общинска собственост – 206 бр.;
– техническа инфраструктура, ПУП, транспорт, екология – 52 бр.;
– финанси – 37 бр.;
– хуманитарни дейности – 33 бр.;
– общински дружества и предприятия -33 бр.;
– участие на Общината в проекти – 18 бр.;
– опрощаване на държавни вземания и персонални пенсии – 12 бр.;
– с 22 решения Общинският съвет е актуализирал свои действащи поднормативни актове – наредби и правилници;
– други – 30 бр.
Постоянните комисии са провели общо 125 заседания, както следва:
– ПК по бюджет и финанси – 13 заседания;
– ПК по икономическа и инвестиционна политика – 13 заседания;
– ПК по ТСУ – 12 заседания;
– ПК по здравеопазване и социално подпомагане – 14 заседания;
– ПК по комунални дейности – 12 заседания;
– ПК по образование и наука – 12 заседания;
– ПК по младежта и спорта – 12 заседания;
– ПК по земеделие и екология – 11 заседания;
– ПК по култура и религиозни въпроси – 13 заседания;
– ПК по ЗОРС – 13 заседания.
Основните акценти в работата на Общинския съвет през отчетния период са:
– хуманитарни дейности:
o разкрита „синя стая” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства;
o саниране и ремонт на Дом за възрастни хора с физически увреждания;
o разкрит Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа;
o услуга „Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора”
o Правила и критерии за класиране в детски ясли и градини;
o Програма за закрила на даровити деца и т.н.
– участие на Общината в проекти:
o Благоустрояване и достъпна градска среда на Централна градска зона – участък от ул. „Александровска”, пл. „Батенберг” и прилежащите пространства;
o Обновяване и оборудване на „Комплексен онкологичен център – Русе”;
o Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл;
o „Реки на времето”;
o Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе и т.н..
– актуализация и разработване на нови нормативни документи на Общинския съвет:
o изменения и допълнения на:
 Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;
 Наредба № 12 за рекламната дейност на територията на Община Русе;
 Наредба № 6 за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост;
 Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение;
 Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе;
 Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе Арт”;
 Правилник на ОП „Комунални дейности” и други;
o Нови нормативни документи:
 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе;
 Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища, мери на територията на Община Русе;
 Общински план за развитие на Община Русе 2014 – 2020 г.;
 План за енергийната ефективност на Община Русе за периода 2014 – 2024 г. и други;
o Работна група подготвя изменения и допълнения на Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе.
Засл. проф. Пенчев, подчерта и знаковите за Русе решения като предоставянето на терен за изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци преди депонирането им, приемането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе и др.
Той, отбеляза и други добри решения, които обаче на този етап не можаха да доведат до положителен резултат. Такъв е примерът с приетия Правилник за организацията и дейността на обществен посредник в Община Русе. Изборът обаче, не беше успешен, допълни Пенчев. Подобен е случаят и с одобреното уникално споразумение за сътрудничество между Община Русе и Община Гюргево относно кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г. За съжаление, процедурата не беше успешна.
В никакъв случай представеното тук не претендира за изчерпателност. Всеки един от разгледаните през годината почти 450 документа е по своему важен и уникален, коментира председателят на Общинския съвет.
Относно работата на постоянните комисии, Пенчев подчерта, че те са работили като „лаборатории”, в които са се подготвяли и прецизирали внесените предложения за решения.
Едновременно с това са се наблюдавали нарастващ брой отсъствия на членове на комисиите от техните заседания. Имало е и единични случаи, когато някои постоянни комисии не са могли да съберат кворум и разглеждат разпределените им материали само информативно, допълни Пенчев.