Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за обществен посредник на територията на Община Русе

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ „ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 1217/24.01.2023 г. Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе. 

Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който има завършено висше образование – минимална степен магистър, пет години трудов или осигурителен стаж и е с постоянен адрес на територията на Община Русе. 

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят до 07.04.2023 година в деловодството на Общински съвет – Русе, пл. “Свобода” № 6, ет.3, стая 304 на Община Русе в надписан запечатан плик с информация за подателя следните документи:

1. Заявление.

2. Автобиография.

3 Свидетелство за съдимост.

4. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие). В случай че кандидатът е завършил висшето си образование извън територията на Република България, следва да представи удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина от НАЦИД.

5. Копие от трудовата /осигурителна книжка/, служебна бележка или друг документ, удостоверяващ трудовия или осигурителен стаж.

6. Декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе.

7. Документ, удостоверяващ психичното здраве на кандидата.

8. Концепция за дейността си като обществен посредник до 3 /три/ стандартни страници.

Подадените от кандидатите документи ще бъдат разгледани от комисията на 10.04.2023 г.

Резултатите от допуснатите и недопуснати до събеседването кандидати ще бъдат публикуване на 18.04.2023 г. на следния адрес: www.obs.ruse-bg.eu. 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 24.04.2023 г. в 17,30 ч. в заседателната зала на Община Русе, пл. „Свобода” № 6, ет. 3. 

Събеседването с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията на гражданите и местната власт.