Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обявен е конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 460/22.04.2021 г.

Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе. 

Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който има завършено висше образование – минимална степен магистър, пет години трудов или осигурителен стаж и е с постоянен адрес на територията на Община Русе. 

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят до 21 юни 2021 година в деловодството на Общински съвет – Русе, пл. “Свобода” № 6, ет.3, стая 304 на Община Русе в надписан запечатан плик с информация за подателя следните документи:

1.Заявление

2. Автобиография

3 Свидетелство за съдимост

4. Диплома за висше образование / нотариално заверено копие/.

5. Копие от трудовата /осигурителна книжка/, служебна бележка или друг документ, удостоверяващ трудовия или осигурителен стаж.

6.Декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе

7. Документ, удостоверяващ психичното здраве на кандидата.

8. Концепция за дейността си като обществен посредник до 3 /три/ стандартни страници.

Подадените от кандидатите документи ще бъдат разгледани от комисията на 24 юни 2021г.

Резултатите от допуснатите и недопуснати до събеседването кандидати ще бъдат публикуване на 25 юни 2021 г. на следния адрес : www.obs.ruse-bg.eu 


Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 30 юни 2021 г. в 14.00 ч. в заседателната зала на Община Русе, пл.”Свобода” № 6, ет. 3. 

Събеседването с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията на гражданите и местната власт.