Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Определят се условията и реда за прием на деца, търсещи или получили международна закрила в Русе

Предложените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе предизвикаха редица дебати както по време на заседанията на постоянните комисии през изминалата седмица, така и на днешното 34-то заседание на Общинския съвет.

Предвид увеличаващият се брой на лицата, търсещи или получили международна закрила с регистрирани адреси в Община Русе, се наблюдава и засилване на постъпилите запитвания в общината и в детските заведения относно приема на 2 и 3-годишните деца. Това от своя страна води до необходимост от допълване на нормативната уредба на местно ниво, с която да се осигури защита на правата на тези лица по приемане, възпитание, социализиране, обучение и отглеждане.

Днес общинските съветници приеха към Наредбата да бъде добавена Глава пета, съставляваща условията и реда за приемане на деца, търсещи или получили международна закрила.

Приемането по реда на тази глава се извършва след подадено в Община Русе заявление за прием по образец от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).

При обсъждането на проекта на Наредбата в постоянните комисии по Култура и религиозни въпроси, Образование, наука и иновации и Бюджет и финанси постъпиха предложения за изменение в частта, касаеща именно Глава пета. Така бе прието „Приемането на деца, търсещи или получили международна закрила се извършва над определения по реда на чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование брой деца в група“.

Чл. 60 гласи, че (1) Броят на групите и броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Броят на групите и броят на децата в група в частните детски градини се определят в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(3) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1 и 2, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в група на предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.