Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет-Русе и неговите комисии за периода май 2006-май 2007 година

ОТЧЕТ


за дейността на Общински съвет-Русе и неговите комисии


за периода май 2006-май 2007 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

За мен е чест и удоволствие, че имам възможност да открия днешното тържествено заседание на Общинския съвет, което се провежда в навечерието на Празника на Русе – 6 май. И да ви поздравя с този хубав празник, който в неделя ще честваме за пети пореден път.

В тържествен ден като днешния не може да не се поздравим още веднъж с факта, че само преди четири месеца България стана пълноправен член на Европейския съюз. И в същото време отново да си кажем, че от това голямо постижение произтича едно наше съвсем конкретно задължение – ефективна регионална политика за развитие на общината. В словото си на този ден в началото на мандата казах, че именно пред нас стои предизвикателството да въведем община Русе в Европейския съюз и днес, 4 години по-късно е редно да се отчетем до колко успешно се справихме с това предизвикателство. Именно за това избрахме на тази символична дата да представим пред гражданите първия „Отчет за за дейността на Общински съвет-Русе и неговите комисии”.

Общинският съвет – като орган на местното самоуправление, функциониращ в демократична държава, работи в условията на прозрачност и публичност при вземането и изпълнението на решенията си. Равносметката е – от началото на своя мандат на заседания ние приехме близо 1300 решения /1273/. Смеем да твърдим, че работим на високи обороти, взели сме решения, основаващи се на обществения интерес, решения, от които гражданите имат пряка полза, без да създаваме фаворити или привилегировани страни.

През последната година Общинският съвет /ОбС/ продължи да изпълнява функциите си на представителство и на ръководен орган, повишавайки още повече отговорността си пред гражданите, развивайки се като демократична структура и способността си да взема още по-ефективни решения.

Ако трябва да изляза от цифрите и да откроя основната разлика между нас и нашите предшественици обаче, това е фактът, че за първи път именно през нашия мандат органите на местното самоуправление започнаха да мислят в преспектива, да планират, да провеждат целенасочени политики. Заслугата за това, разбира се, не е само наша, а е следствие от започналата финансова децентрализация, която остави в миналото постоянните проблеми с неразплатените разходи и дължимите заплати на общинските служители. Само от нас обаче зависеше да се възползваме от създадените възможности и да променим коренно начина си на работа. В това отношение, мисля, че ОбС- Русе успя да се нареди сред пионерите в страната.

През 2006 г. бяха приети редица стратегически документи за развитие на общината. Два от тях се очертават като особено постижение – Планът за развитието на община Русе 2007-2013 г. и Общият градоустройствен план на гр.Русе.

Общинският план за развитие е един уникален документ, който за пръв път събира на едно място вижданията за развитието на общината със седемгодишна преспектива. Тук бяха събрани, след широка обществена дискусия, приоритетите на града, чието реализиране ще бъде залог за икономически просперитет и повишаване качеството на живот на гражданите. Той е и базовото условие за кандидатстване и усвояване на средства от ЕС.

С приемането на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план в разширен обхват пък бе зададена рамката за развитието на градската територия и нейното планиране, така че да се усигурят максимално добри условия за бизнеса и благоприятна среда за обитаване.

Постижения на ОбС през последната година са все по-активното управление на общинската собственост, привличането на наши и чужди инвеститори, създаването на работещи взаимоотношения между община и бизнес и защита на малкия и среден бизнес, изграждането на общинската инфраструктура, развитието на Русе като културен и туристически център и т.н. Всичко това плод на задълбочената и отговорна дейност на постоянните комисии към ОбС.

Ще се спра на провежданата от нас политика с общинската собственост и нейното управление – в двата й аспекта – жилищна политика и разпореждането с имотите частна общинска собственост. Факт е, че именно по инициатива на общинските съветници бе спяна масовата продажба на общински жилища на безценица, която заплашваше да ни остави без жилищен фонд, при наличието на повече от 6000 доказано нуждаещи се русенци. Вследствие на тази активна позиция бе разработен и документ, регламентиращ жилищната политика на общината в средносрочен период, нещо което се случва за първи път не само в Русе, но и в страната.

Особено чувствителен беше ОбС по темата с цените на отчуждаваните общински имоти и – отново за първи път – бяха гласувани минимални цени за продажба, които да са в съзвучие с пазарните. Тази положителна практика и стриктният контрол за прозрачността на процедурите доведоха до това, че днес общинските имоти са едни от най-скъпо търгуваните, което ни дава самучуствието, че сме защитили обществения интерес по най-добър начин.

Ефективното икономическо развитие на община Русе, съобразено с европейското ни настояще и бъдеще, също бе сред основните насоки в дейността на ОбС. И неговият траен ангажимент беше в основата на провеждането на такава политика, която дава вече и първите си резултати: Достатъчно е да се спомене Индустриалният парк, привличането на класни инвеститори в него като фирмите “Монтюпе” и “Керос”, както и създадената възможност на други наши и външни инвеститори да изградят своите производства след решението ни от миналия месец за разпродаването и на останалите парцели в него. От фундаментално значение за промяната на икономическата среда в нашия град е и решението за изграждането на спортно-развлекателния и търговски комплекс, който не само ще върне Русе на спортната карта в Европа, но и ще бъде една от най-крупните инвестиции в района. При реализацията на тоя проект, ОбС-Русе за пръв път използва възможностите на публично-частното партньорство, като общинският интерес беше ревниво защитен. Друга подобна стъпка предстои да се направи с израелската компания „Еггед” като партньор на Общината за обществения транспорт, с което могат да се създадат условия за сериозни инвестиции в този сектор, така важен за гражданите.

Едно от достойнствата на ОбС според мен е, че той е отворен и реагира остро, бързо и адекватно на проблемите. Сред най-горещите теми в редица заседания на ОбС бе тази за чистотата, за състоянието на обществената хигиена в града. Очевидно бе отстъплението ни в това отношение през годините. Много въпроси пораждаха сключените договори и най-вече контролът по тяхното изпълнение, който все не се случваше. Сформирането и дейността на Обществен съвет по чистотота успя да отговори на многократно поставените въпроси. Поставихме ред в тази важна комунална дейност.

Изграждането на инфраструктурата в общината продължива да е в приоритетите на ОбС. Успяхме да задвижим редица въпроси, благодарение на което стана възможен стартът на много стари и нови проекти. Преди всичко обаче в пъти са повишени капиталовите разходи в бюджета. Пред завършване е емблематичното за града ни Доходно здание, като за незавършените корпуси ОбС одобри ползването на банков кредит. Стартира процедурата по изграждането на булевард “Бозвели”, което ще допринесе за подобряване на транспортните връзки в централната част на града и това ще бъде първият нов обект в демократичната история на града ни. Може да се каже, че през последната година с решения на ОбС бяха извършени редица, видими за всеки русенец благоустройства – улични настилки, осветление, облагородяване на места за отдих и т.н. За да става градът ни все по-уютно място за живеене. Проектът за подобряване на интегрираният воден цикъл за града по програма ИСПА вече става реалност след толкова години също не без активнато съдействие на ОбС – в отчетния период попада и Решение 999, с което бе учредено безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ.

Утвърждаването на програма “Спорт” за съответната година е само външната обвивка на онова, което общинските съветници успяват да направят за развитието на спорта в общината. Всяка година средствата се увеличават, редица русенски спортове се възраждат и печелят нови върхове – като волейболът и баскетболът, например.

Погледнато най-общо, с постигнатото в областта на културата и образованието също има какво да допълним добрата картина от свършеното през годината. ОбС поощри разработването и представянето на художествени проекти, като увеличи бюджетните средства във фонда. Създадено бе общинско предприятие “Доходно здание”, поставено началото за подготовка на проект за 24-часова програма на Радио Русе и преустройство на материално-техническата база на бъдещия ефирен регионален обществен радиооператор, за даровитите деца от общината и тази година има обезпечана фианансово програма. Факт е, че с решение на ОбС бе намалена таксата смет на висшите учебни заведения на територията на града, обстойно обсъдена и приета Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за следващата учебна година.

Разбира се, един годишен отчет трябва да обърне внимание и на несвършеното. На онова, което си остана една несподелена от двете страни цел. Въпреки многото разглеждания като точки от дневния ред така и не получи зелена улица реализирането на проекта “Синя зона” – като стъпка в разрешаване на проблема за безопасността на движението и хаоса в паркирането в центъра на града, особено с увеличаването на броя на автомобилите и трудностите с регулирането и управлението на транспортните потоци. Не е направено нищо съществено по проблема с безстопанствените кучета на територията на цялата община. Има какво да се направи по отношение на управлението на зелените площи и зоните за отдих.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През последната година дейността на постоянните комисии към ОбС продължи да бъде отговорна и ефективна, все по-професионална и компетентна. Тя е насочена да подпомага ОбС в решаването на местните проблеми, свързани с икономиката, социални дейности, управление на общинската собственост, културата и много други въпроси от местно значение.

Редовните заседания на всяка една ПК са с дневен ред, съобразен с дневния ред на заседанията на ОбС. На тях допълнително се обсъждат и въпроси, поставени от граждани и различни институции и организации, като се дават и препоръки към Общинската администрация за решаването им. Провеждат се и извънредни заседания – за обсъждане на важни въпроси, по които трябва да се вземат спешни решения. Отделни членове на комисиите участват в работни групи по разработването на местни нормативни актове, наредби, правилници, стратегии за развитие.

Заседанията на комисиите през цялата година се провеждаха в точно определен час и ден от седмицата, което се отрази благоприятно на редовното участие на членовете на съответната комисия в тях. В тези заседания редовно вземат участие заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели и други специалисти от общинската администрация. А също и ръководители и представители на стопански и нестопански организации /при обсъждане на въпроси, касаещи тяхната дейност/, както и граждани, по чиито молби и сигнали комисията взема становище, журналисти.

При обсъждане на проектите за решения на ОбС предлаганите от комисиите корекции в тези решения в голямата си част са приемани в зала, което е атестат за професионалното отношение на общинските съветници. Работата на комисиите минава в конструктивен дух и желание всички въпроси, които се обсъждат в ОбС и излизат оттам с решение, да бъдат подплатени с изискванията на закона, за което говорят и добрите резултати. Тук може да се прибави и още нещо – за ефективната дейност на ПК допринасят със своята отзивчивост, компетентност, отговорност и точност в работата си техническите секретари – сътрудници в ОбС.

Съвсем накратко ще ви представя някои от основните насоки и акцентите в работата на отделните комисии – в периода май 2006-май 2007 г.

* ПК по икономическа политика

Основната насока на работа и материалите, разглеждани в комисията бяха концентрирани в следните направления :

* определяне на такса смет и годишните план-сметки за чистотата и обществената хигиена;
* приемане на решения за по-ефективно управление и разпореждане с общинска собственост;
* решенията за разсрочване на кредита на Община Русе и неговото револвиране, както и за теглене на нов за довършване на Доходното здание;
* решенията за Индустриалния парк, за създаване на общинско предприятие,което да обслужва и управлява собствеността на парка;
* разглеждане на работата и подпомагане на общинските предприятия;
* ежегодно участие в балансовите комисии, определяне на дивидента и даване оценкана работата на управителите;
* приемане нарешения за придобиване,управление и разпореждане с общинско участие.
* ПК по бюджет и финанси

Основната насока и акцентите на работата на комисията бяха насочени предимно към: приемане на годишния бюджет на Община Русе, последващ контрол и приемане на отчетите за изпълнението му; определяне размера на местните данъци и такси; приемане на решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; приемане на решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие; приемане на решения за ползване на банкови кредити.

Бюджетната комисия активно участва в упражняването на бюджетния процес – съставяне на бюджета съобразно местната икономическа политика на общината; балансиране на бюджета с оглед максимално да се доближат параметрите му до реалните възможности за задоволяване на потребностите.

* ПК по комунални дейности

Освен въпросите от дневния ред на отделните заседания на ОбС комисията допълнително е разглеждала още редица актуални въпроси:

* предложение от ректора на РУ„Ангел Кънчев” за освобождаване на вуза от такса битови отпадъци;
* предложение на Английската гимназия за изграждане на физкултурен салон;
* молби и жалби от граждани съответно за освобождаване от такса смет и за отмяна на задължения по такси смет за лозя и вилни имоти, както и за решаване на други конкретни комунални проблеми.
* предложения по транспортното обслужване на крайградските зони и селата от общината.
* ПК по териториално устройство и строителство

За разглеждане в комисията по ТСУ се насочват всички въпроси и предложения, отнасящи се до устройство на територията в общината, разпореждането с общинската собственост и въпросите от общ характер – бюджет, наредби, правилници и техните изменения. Половината от обсъжданите въпроси са за разпореждане с общинска собственост – продажби, учредяване право на строеж, делби, към които има предварително становище на Комисията по общинска собственост.

От останалите въпроси, насочени за разглеждане, по-съществени са:

– Отреждане на урегулиран имот и изграждане на Спортно-развлекателен комплекс;

– Схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – обща за града и частични за определените зони със Специфични правила към тях;

– Създаване на Комплекс за социални услуги в сградата на АОНСУ;

– Изменение на Общия градоустройствен план – устройствени зони и план за централна градска част. Може да се добави, че членове на комисията участваха в предварителни обсъждания на предвижданията на плана и направиха съответни предложения за бъдещото устройство на градската територия и близките терени извън селищната регулация.

* ПК по образование и наука

Ритмичността на заседанията се определяше от заседанията на ОбС и важните проблеми свързани с 24 май и 15 септември и дейността по определяне носителите на „Награда Русе”. За разглеждане от комисията са насочени всички въпроси, касаещи средното образование на общинската образователна структура, разпореждането с общинска собственост по отношение на учебните заведения и въпросите от общ характер като бюджет, наредби, правилници и техните изменения.

Особено важни са въпросите, свързани с утвърждаване или не на паралелките в училищата, където не достига необходимият брой деца. Особено внимание комисията отдели на преструктуриране на общинската образователна система. Въпрос, който сериозно стоеше пред комисията бе въпросът с даровитите ученици. Тя прие становище, което беше подкрепено от ОбС и за даровитите деца тази година има програма, обезпечена финансово, чието изпълнение бе възложено на общинска администрация.

* ПК по здравеопазване и социална политика

Най-важните предложения, обсъждани от комисията са насочени към осигуряване на качество на здравните услуги и разкриване на социални услуги в общността. Ето някои от въпросите, които са намерили решение:

– акредитации на Областните диспансери за кожно-венерически заболявания и за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационари Русе, на Медицински център 1-Русе.

– осигуряване на допълнителна численост на персонала в ДВД „Приста” и „Защитеното жилище”.

– предоставяне на услугата„домашен социален патронаж” и в с.Семерджиево.

– разкриване на пункт на Детска млечна кухня в гр. Мартен.

– разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психически увреждания като държавно делегирана дейност.

– създаване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе.

* ПК по култура

Сред по-съществените въпроси, с които се занимава през последната година Постоянната комисия по култура, са:

* създаване на Общинско предприятие „Доходно здание”;
* определяне на тарифи за ползване на новата зала на Доходното здание;
* основен ремонт на сградата, обновяване на техниката и подготвяне на проект за 24-часова програма на Радио Русе, излъчвана по кабел, интернет и в ефир;
* даване съгласие за изграждане на паметници и паметни плочи на загиналите във войните в Сандрово и Семерджиево;
* удостояване на поета Здравко Кисьов със званието „почетен гражданин”;
* изнесено заседание в Клуба на дейците на културата, на което бяха обсъдени възможностите за ресоциализация на клуба.
* ПК по младежта и спорта

Сред по-съществените въпроси от дейността на тази комисия са:

– Приемането на програма “Спорт” на общината;

– Одобряване на проекти за спортни мероприятия на Общината;

– Утвърждаване на изграждането на спортни площадки в училищата;

– Одобряване на проект за изграждане на модерна мултифункционална зала.

* ПК по земеделие и екология

Основната част от въпросите, разглеждани в комисията, касаят чистотата на града и другите населени места в общината, както и управлението и разпореждането със земеделски земи и гори общинска собственост. Сред важните групи въпроси, разглеждани от комисията през периода, са:

* Решения относно почистването на града и останалите селища, както и сметосъбирането и сметоизвозването. Като минус в това отношение може да се посочи все още невъведения GPS-контрол.
* Приемане на план-сметката за битови отпадъци, промените в тази сметка.
* Проблемът с бездомните кучета – въпреки многократните заседания както на комисията, така и на смесените комисии по въпроса, проблемът на общинско ниво остава нерешен.
* Създаване на „Синя зона”.
* Продажби и замени на общински земи.
* ПК по законност, обществен ред и сигурност

Ето някои от по-важните проблеми, които бяха разгледани:

– за сесията през май 2006 г. се стигна до оттегляне на предложението за преобразуване на общинското предприятие „Жилфонд” в ЕООД, а така също и до оттегляне на точките за замяна на земеделски земи поради явната им нецелесъобразност.

– за сесията през септември 2006 г. именно по предложение на ЗОРС се стигна до отказ за продажба на общински жилищен имот по ул.”Доростол” 106.

– на няколко сесии се е повдигал въпросът за продажба на общински жилищни имоти на граждани настанени по административен ред. Неколкократно този въпрос е отлаган и в момента такива продажби се извършват само на граждани, които притежават жилищно спестовен влог. Опитите на Общинския съвет да приеме нови актуализирани цени за продажбите на жилищата за сега са без успех поради атаката на последното наше решение пред съда, довело до отмяна на решението ни и фактически до замразяване на проблема.

През този мандат една от най-обсъжданите и проблемни точки беше създаване на смесено дружество с цел изграждане на спортна зала и търговски комплекс. Предложенията в тази насока бяха внимателно обсъждани и благодарение на спазването на процедурата засега /независимо от обжалванията на решенията на Общинския съвет в съда/ работата по този голям проект е в пълен ход.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Утвърждаването на град Русе като икономически, културен, спортен и туристически център, притегателен за цяла Европа, е една голяма отговорност пред местната власт. Все още имаме толкова много неща, които да решим. И това създава усещането за обща кауза между всички, които са посветили силите си безкористно на местното самоуправление, усещането за общност, че правим нещо, което е полезно за общината и нейните хора. Не бива да забравяме, че вече трябва да се конкурираме на равни начала с европейските градове и местни власти като място добро за инвестиции и обитаване и това не е задача само за един мандат. Но завършвайки след няколко месеца мандата си, трябва да носим съзнанието, че въпреки политическите превратности и сътресения, сме положили своя дан за реализацията на тази висока цел.

Убеден съм, че развитието на община Русе трябва да бъде дело на всички, нейният просперитет да бъде сбор от успехите на всички ни. Важно е да продължим да създаваме такива условия, при които всеки жител на общината да намери своето призвание и да разгърне своя професионален, интелектуален и човешки потенциал. Ръководството в успяващите общини, кметът и общинският съвет гледат на себе си като на екип, който води града към по-добро бъдеще. Този екип – със своята компетентност, взискателност и инициативност, носи отговорността и винаги помни, че общината – това са хората, живеещи на нейната територия! Общинското самоуправление е важна част от управленската машина, чиято жизненост и необходимост Община Русе доказва вече над 140 години и, дай Боже, да продължи да бъде добър пример и през следващите десетилетия.

ЧЕСТИТ И ВЕСЕЛ ПРАЗНИК НА НАШИЯ РУСЕ!

Искрен Веселинов,

председател на

Общински съвет-Русе