Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отчет на Общинския съвет за периода януари – юни 2022 г.

На днешното 36-о заседание на Общински съвет – Русе председателят Иво Пазарджиев представи отчета за изминалия шестмесечен период.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

Местният парламент организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Настоящият отчет се предоставя на Общински съвет – Русе в изпълнение на чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява по реда, определен в Правилника.

В своята работа през изминалия период от месец януари до месец юни 2022 г.  Общинският съвет и неговите комисии се придържаха към действащата законова уредба и нормативната база на Република България, както и Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. Основен стремеж и през този отчетен период в работа на Общински съвет – Русе беше постигане на висока прозрачност и откритост.

Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Русе. В същия срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите наредби и техните изменения се оповестяват на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Следва се политика за намаляване на документооборота на хартиен носител, като по-голяма част от документацията се подписва с електронен подпис.

През отчетния период са проведени общо 7 заседания на Общинския съвет, като 6 от тях се проведоха присъствено, а първото за годината, през м. януари, предвид издадените заповеди от Министъра на здравеопазването и препоръките на РЗИ – Русе за предпазване от коронавирус, се проведе онлайн.

Всички 7 заседания се предаваха пряко по телевизия „КИС13“ и общинското радио „Русе“, което осигурява прозрачност в работа на общинските съветници. Записите от тях могат да бъдат намерени в you tube канала на Общински съвет Русе, както и във фейсбук страницата на телевизията.

Дейност на комисиите към Общински съвет – Русе:

Постоянните комисии обсъждат постъпилите предложения задълбочено и на експертно ниво, като заседанията им са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и журналисти.

Всички заседания на постоянните комисии към Общинския съвет се излъчват онлайн. За целта са подсигурени две видеокамери, микрофон, пулт за контролиране на звука и картината и е намерено оптимално решение за разположение на техниката в Заседателната зала на Община Русе, която се намира на етаж 3.

Основната цел е да има пълна прозрачност в действията на Общинския съвет и взаимодействието му с комисиите, която да дава възможно най-пълна информация на гражданите относно процеса на обсъждане и взимане на решения в Общинския съвет.

Общинският съвет на Русе продължава да отстоява своето място и в социалните мрежи. Всички новини, поместени в сайта на Общинския съвет, се споделят и в официалната Фейсбук страница, а записи от всички заседания се публикуват на официалния YouTube канал.

Проведените заседания на постоянните комисии през отчетния периода са, както следва:

 1. Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 8 заседания;
 2. Комисия по бюджет и финанси – 7 заседания;
 3. Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението –      7 заседания;
 4. Комисия по териториално устройство и строителство – 7 заседания;
 5. Комисия по образование, наука и иновации – 7 заседания;
 6. Комисия по здравеопазване и социална политика – 7 заседания;
 7. Комисия по култура и религиозни въпроси – 7 заседания;
 8. Комисия по екология – 7 заседания;
 9. Комисия по младежта и спорта – 7 заседания;
 10. Комисия по законност, обществен ред и сигурност – 7 заседания;
 11. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 1 заседания;

2. Кратък анализ на приетите решения, разпределени по ресори са, както следва:

 • Общинска собственост – 94 решения;
 • Общински дружества и предприятия – 18 решения;
 • Хуманитарни дейности – 13 решения;
 • ПУП – 33 решения;
 • Участие в проекти и финанси – 22 решения;
 • Нормативни актове – 11 решения;
 • Други – 10 решения.

За изминалия отчетен период от м. януари до м. юни 2022 г. са приети общо 201 решения, касаещи всички области на компетентност на местното самоуправление. Постъпили са 5 бр. питания на общински съветници, на които е отговорено от общинската администрация, както и по 5 теми граждани са се изказали на заседанията на Общинския съвет.

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 4  от ЗМСМА Областният управител е върнал едно Решение – Решение №785, прието с Протокол №29 от 24.01.2022., относно: Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на КОВИД-19 и наложените в тази връзка ограничения.

Какво ново се случи през изминалия 6-месечен период в Общинския съвет?

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет – Русе бе близо 25 астрономически часа.

На 9 май се състоя първото в историята съвместно заседание на Общинските съвети на Русе и Гюргево. Събитието се проведе по покана на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев в Зала „Европа“ в Доходното здание и бе обвързано с приемането на България и Румъния в Европейския съюз.

Заседанието продължи 1 час и 50 минути, с което общото време на заседаване на общинските съветници е 26 часа и 30 минути.

Необходимият кворум за легитимно провеждане на сесиите на Общинския съвет беше налице по време на всички проведени през отчетния период заседания – средно по 47 общински съветници на заседание.

За изминалия отчетен период Общинският съвет има ново попълнение и това е Марияна Иванчева. Тя положи клетва като общински съветник на 24 март 2022 г. като зае мястото на досегашния председател на групата на ПП ГЕРБ в местния парламент – Бедрос Пехливанян.

Към момента е стартирана процедура по регистрация на Общински съвет – Русе в системата за сигурно електронно връчване. Основните предимства по отношение на задействаната процедура са:

 • удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача;
 • удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя;
 • сигурност и защитеност на комуникацията;
 • доказателствена тежест на комуникацията;
 • гаранция за автентичност на обменените документи

Продължава и дигитализирането на архива на Общинския съвет, като това е сред приоритетните дейности в ежедневната работа.

Участие на ръководството на Общинския съвет в различни форуми и събития

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев взе участие в XX общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ) и XXXV Общо събрание на НСОРБ на 7 юни 2022 г. в гр. София.

През м. юни председателят гостува по покана на кмета на Община Трявна на Славейкови празници, а събитието бе открито от вицепрезидента на Р България Илияна Йотова. По време на своето посещение Пазарджиев беше удостоен с почетен плакет по повод Славейкови празници 2022 г. от кмета на Трявна Силвия Кръстева.

Ръководството на Общинския съвет в лицето на председателя Иво Пазарджиев и заместник-председателите Деница Иванова и Наталия Кръстева посетиха Гюргево и изложба „Русенският край през Освободителната война в снимките на щабс капитан М. П. Равенский“, посветена на Националния празник на България – 3 март.

Заместник-председателите представиха Общинския съвет и на историческата възстановка на брега на река Дунав в Русе, където бяха отбелязани 150 години от гибелта на Ангел Кънчев.

Ръководството присъства и на първото отбелязване на Деня на Васил Левски на новопостроения в град Русе паметник на Апостола през м. февруари 2022 г.

          Едно събитие се проведе под патронажа на председателя на Общинския съвет – състезанието „Русезнание 2022“.

          На 6 май – празник на град Русе, се проведе наложилата се като традиционна среща между председатели на Общински съвет – Русе. Това са Иво Пазарджиев (2019 – ) Явор Димитров (1992 – 1995 г.), арх. Силвия Алексиева (1995 – 1999 г.), Искрен Веселинов (2003 – 2009 г.), засл. проф. Васил Пенчев (2009 – 2015 г.) и акад. Христо Белоев (2015 – 2019 г.) и те обсъдиха важните за Русе и актуалните в момента теми, свързани с дейността на местния парламент.

В изказванията си на официални празници и организирани тържества и събития, председателят Иво Пазарджиев говори от името на целия Общински съвет в своите обръщения към русенци и гостите на града и представя местния парламент, като защитава неговия имидж пред обществото.

Всички новини около местния парламент могат да се проследят на официалния сайт на Общинския съвет https://obs.ruse-bg.eu/

Пазарджиев завърши представянето на отчета с обръщение към общинските съветници, кмета на Община Русе, кметовете на малките населени места, към гражданите и медиите:

Бих искал да изразя своето положително становище по отношение на работата на настоящия Общински съвет, който прави всичко възможно да управлява общината отговорно и успешно. Общинските съветници поемат своята отговорност в съответствие със закона за местно самоуправление и местна администрация.

Редно е да се отчете, че Общинският съвет работи в синхрон с Общинската администрация.

В работата на местния парламент се уважава експертното мнение на длъжностните лица в общината, като основната тежест върху цялостното развитие на общината пада върху Общинския съвет. В своята работа Общинският съвет винаги е подкрепял и давал своето съгласие Общината да кандидатства по проекти и програми, както е видно и от отчета.

Уважаеми колеги,

Отчитайки периода от м. януари до м. юни 2022 г., се постарах да обхвана цялата работа на Общински съвет – Русе. Не се спирам на детайлите в многообхватната ни работа, както и на всички инициативи на Общински съвет, както и на общинските съветници.

Сигурен съм, че всички в тази зала ясно осъзнаваме, че можем повече, че постигнатото е малка стъпка по пътя, който следва да извървим заедно в името на общата ни цел – добруването на родния ни град и съгражданите ни.

Убеден съм в мъдростта, отговорността и съпричастността Ви за развитието и бъдещето на нашия град.