Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № ОбС-550 от 16.06.2023 г.,

О П О В Е С Т Я В А М:

На 11.07.2023 г. (вторник), от 17.30 часа, в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, в зала „Свети Георги“, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2022 година.

 Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или на интернет страницата на общината: 

https://obshtinaruse.bg/index.php

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (Иво Пазарджиев)