Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПК по Земеделие и Екология ДНЕВЕН РЕД Заседание на 04.11.13, 15.30ч., Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.11.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №342 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Русе и местност „Барбуков трап“.
2. Контролен лист №344 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе.
3. Контролен лист №345 – Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк в село Сандрово.
4. Контролен лист №348 – Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфрастуктура – външно ел. захранване за поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа“ землището на с.Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе .
5. Контролен лист №349 – Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфрастуктура – външна водопроводна връзка и ел. захранване за поземлен имот 027051 по КВС на землището на с. Сандрово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета.
6. Контролен лист №350 –Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфрастуктура – външна водопроводна връзка и ел. захранване за поземлен имот 000274 по КВС на землището на гр. Мартен и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета.
7. Контролен лист №352 – Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Николово, Общино Русе.
8. Контролен лист №356- Допълване и изменение на Решение № 535, прието с протокол №24 от 24.04.2013 г. за придобиване право на собственост върху имоти, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап.
9. Контролен лист №358- Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година.
10. Контролен лист №359- Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци.
11. Контролен лист №361- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“.
12. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)