Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПК по Земеделие и Екология ДНЕВЕН РЕД Заседание на 13.01.14, 15.30ч., Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.01.14, 15.30ч., Заседателна зала

1. Актуални въпроси към Управителите на ОП“Комунални дейности“ и Общински приют за безстопанствени животни.
2. Контролен лист №411 – Приемане на Наредба №25 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе.
3. Контролен лист №412 – Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.
4. Контролен лист №415 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе.
5. Контролен лист №417 – Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройственплан /ПУБ/ – Парцеларен план за техническата инфраструктура – външно водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 63427.299.23 в местност „Саръ баир“, землище на кв. Средна кула, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.
6. Контролен лист №420 – Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – инж. Теодорин Кирилов Патриков.
7. Контролен лист №422 – Избор на управител на „Паркстрой“ ЕООД, гр. Русе.
8. Контролен лист №423– Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В.
9. Контролен лист №424- Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014г.
10. Контролен лист №425-Увеличаване на капитала на ДКЦ2-Русе ЕООД с непарична вноска.
11. Контролен лист №427 –Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 218024 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе.
12. Контролен лист №428 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с идентификатор 63427.492.2 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността „Образцов Чифлик“.
13. Контролен лист №429 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 “Компетентна и ефективна държавна администрация“, по Оперативна програма „Административен капацитет“.
14. Контролен лист №430 – Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
15. Контролен лист №431 – Определяне на годишната наемна цена на орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2014г.
16. Контролен лист №432 – Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с.Бъзън във връзка с предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост.
17. Контролен лист №434 – Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
18. Контролен лист №437 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014г.
19. Контролен лист №438 – Отчет за дейността на Общински съвет-Русе през 2013г.
20. Контролен лист №439– Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
21. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)