Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за обществено обсъждане на изпълнението на Бюджета на Община Русе за 2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 676 от 18.08.2022 г.,

О П О В Е С Т Я В А М:

На 07.09.2022 г. (сряда), от 17.30 часа, в град Русе, пл. „Свобода“ № 6,  в зала „Свети Георги“, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2021 година.

 Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или на интернет страницата на общината:  https://obshtinaruse.bg/index.php

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

               (Иво Пазарджиев)