Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Порт Пристис“ ООД с изменение в договора си с общината

Общинският съвет прие договорът на концесионера на „Порт Пристис“ ООД да се измени, като концесионерът има две предложения. Първото е свързано с промяна в инвестиционната програма за 2022 г. Тя се изразява в това да се прехвърлят средства в размер на 15 хил. лв. от направление „изготвяне на генерален план на пристанището“ към направление „рехабилитация и инфраструктура на пристанището“ с планирани инвестиции от 5 хил. лв.

Прехвърлянето на средства от едно направление към друго не освобождава концесионера от задължението да извърши, при необходимост, изготвяне и актуализация на генералния план на пристанището през следващия отчетен период.

Концесионерът предлага още към инвестиционната програма за 2022 г. да бъдат включени и допълнителни 5 хил. лв., които той ще използва за драгажни работи за възстановяване на дълбочините пред 4-то и 5-о корабно място в зоните за поставяне на понтони.

С гласуваните промени, инвестиционната програма за третата инвестиционна година е в размер на 25 хил. лв., при предвидени в договора за концесия 20 хил. лв., което налага всъщност и неговото изменение.

„Порт Пристис“ ООД е регистрирано през месец септември 2010 г. като дружество с ограничена отговорност.

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лева, състоящ се от 10 000 дяла по 10 лева всеки и е разпределен между съдружниците, както следва:

„Балкантурс“ ЕООД – 15 %;
„Параходство Българско речно плаване“ АД – 55 %;
„Галакси Пауър“ ЕООД – 15 %;
„ДД Логистика“ ЕООД – 15 %.

Предметът на дейност на „Порт Пристис“ ООД е извършване на услуги с търговски характер, предоставяни в пристанище.

През месец ноември 2010 г. „Порт Пристис“ ООД спечели конкурс за пристанищен оператор и сключи с Община Русе Договор за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – Русе. На 4 януари 2018 г. „Порт Пристис” ООД подписа с Общински съвет – Русе Договор за предоставяне на концесия на пристанище „Пристис”. Концесионният договор е за срок от 35 години и влезе в сила на 1 април 2019 г.

Пристанище „Пристис” попада в обхвата на централната крайбрежна зона на гр. Русе и е разположено върху площ от 32 618 кв.м. на десния бряг на р. Дунав между км. 493.800 и км. 495.500 по речния километраж на реката.

То е вписано в Регистъра на пристанищата на Република България, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в раздел „Пристанища за обществен транспорт с регионално значение” под пореден № 14 на стр. 173-176. Пристанището е в експлоатационна годност, за което притежава издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Удостоверение за експлоатационна годност № 23019 от 30.03.2018 г.