Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 12.07.2017 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
3. К.Л. 565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
4. К.Л. 567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020 г.
5. К.Л 571 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.08.2017 г.
6. К.Л. 572 Съгласие за продажба на общински терен от 223 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-12 в кв. 13 по регулационния план на село Бъзън, Община Русе
7. К.Л. 573 Съгласие за продажба на общински терени от 3 кв.м. и 18 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XIV-1843 и УПИ XV-1844 в кв. 11 по регулационния план на село Николово, Община Русе
8. К.Л. 574 Съгласие за продажба на общински терен от 1 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-256 в кв. 156 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
9. К.Л. 575 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.1784(УПИ VІІІ-1784, кв.231 по регулационен план) по ул. „Проф. Асен Златаров” №38 в гр. Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
10. К.Л. 577 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се землището на с. Николово, местност „Слатина“
11. К.Л. 580 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, само относно терена в недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“ № 1
12. К.Л. 582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
13. К.Л. 583 Извършване на действия следващи от придобиването на 100% от акциите в ЕГГЕД България АД и предстоящо общо събрание на акционерите на ЕГГЕД Русе АД
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/