Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

 На заседанието, което ще се проведе на 13.09.2017 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
3. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
4. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
5. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
6. К.Л. 601 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 и административен адрес, гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх. 1, АОС №6621/23.01.2012 г.
7. К.Л. 602 Информация за финансово-икономическото състояние за отчетната 2016 г. на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала
8. К.Л. 603 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.1748 (УПИ VIII-1784, кв. 231 по регулационен план) по ул. „Проф. Асен Златаров“№38 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
9. К.Л. 604 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Общината, представляващ ¼ ид. части от апартамент, находящ се в гр. Русе
10. К.Л. 606 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстройка с един етаж над два съществуващи магазина“ на сграда с идентификатор 63427.4.566.32 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“
11. К.Л. 607 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от сгради – публична общинска собственост, находящи се в гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“№20
12. К.Л. 608 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 609 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в ПИ 502.1055 по кадастралния план на с. Ново село, Община Русе, ЕКАТТЕ: 52235
14. К.Л. 610 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, 5 кв.м. от терен за комплексно жилищно застрояване, приобщени към УПИ IV – 1228 в кв. 786 по регулационния план на град Русе
15. К.Л. 611 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна монолитна двуетажна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ VIII – 277 – за общински център в кв. 18А по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, находяща се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“
16. К.Л. 612 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Шахматен Клуб Дунав – 1931“
17. К.Л. 613 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в УПИ III – 530, за кметство от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе
18. К.Л. 614 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от едноетажна масивна сграда – Здравен дом – публична общинска собственост, ситуирана в УПИ IV – 722 – за Здравна служба, в кв. 58 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 801460, Община Русе
19. К.Л. 616 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/