Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 627 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда – търговски обект с административен адрес: ул. “Николаевска” №54, АОС №7132/14.01.2014 г.
4. К.Л. 635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76
5. К.Л. 636 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
6. К.Л. 637 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
7. К.Л. 638 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30
8. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/