Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
2. К.Л. 821 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в местността „Пачева чешма“ /“Мешлика“, землище на село Долно Абланово
3. К.Л. 822 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 2“, ул. „Йосиф Цанков“№5-А по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
4. К.Л. 823 Съгласие за продажба на общински терен от 200 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-4317 в кв. 297 по регулационния план на град Русе
5. К.Л. 825 Закриване на Детска ясла с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5 и разкриване на дневна яслена група към Детска ясла № 6, на адрес с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5
6. К.Л. 826 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 9 082.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сграда с идентификатор № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
7. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
8. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
9. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
10. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
11. К.Л. 838 Даване на съгласие за спонсориране на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Българска федерация по волейбол“ с БУЛСТАТ 121268102 за провеждане на Световното първенство по волейбол за мъже за 20148 год.
12. Вх. №378/03.05.2018 г. Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/