Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 13.06.2018 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 840 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 841 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 845 Изпълнение на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
4. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
5. К.Л. 851 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, в ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“№5, гр. Русе, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.
6. К.Л. 852 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, находящ се в с. Басарбово, Община Русе
7. К.Л. 853 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
8. К.Л. 854 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-1043 в кв. 46 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
9. К.Л. 855 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Юндола“
10. К.Л. 856 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 23 кв.м., приобщен към УПИ III – 105 в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе
11. К.Л. 862 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
12. Вх. №468/08.06.2018 г. Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
13. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/