Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 893 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
2. К.Л. 894 Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 900 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
4. К.Л. 909 Актуализация на бюджета за 2018 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
5. К.Л. 910 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
6. К.Л. 911 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2017 година, в едно с одитен доклад на сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2017г.
7. К.Л. 913 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
8. К.Л. 914 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №49, вх. 3, предмет на АОС №6629/26.01.2012 г.
9. К.Л. 915 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 и построената в него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г.
10. К.Л. 917 Съгласие за продажба на общински терени от 10 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1664 и УПИ XIX-1665 в кв. 95 по регулационния план на село Николово, Община Русе
11. К.Л. 918 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
12. К.Л. 919 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
13. К.Л. 920 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Долно Абланово, Община Русе, кв. 5, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
14. К.Л. 921 Застраховане на общински жилищни имоти
15. К.Л. 922 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
16. К.Л. 923 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Гълъбец“, землище на гр. Русе
17. К.Л. 926 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
18. К.Л. 928 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
19. К.Л. 930 Провеждане на публичен търг с явно наддаване под наем за срок от пет години на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли и безалкохолни напитки и закуски
20. К.Л. 931 Отдаване под наем на обособени части от сграда – публична общинска собственост, предоставена за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
21. К.Л. 932 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет. 1, като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
22. К.Л. 933 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. на територията на гр. Русе
23. К.Л. 934 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/