Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА Заседание № 7 на 13.04.2016 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.Л. 170 Решение за приватизация чрез търг на застроен терен, разположен в местност „Слатина“ /Индустриален парк – Русе/ гр. Русе, АОС №7318/29.07.2014 г.;
2. К.Л. 174 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да бракува Компютърен томограф Somatom Emotion Duo с Virtual Duo и да закупи нов Компютърен томограф като проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Доставка на 1 бр. фабрично реновиран 16-срезов Компютърен томограф за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД“;
3. К.Л. 175 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД и упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за преговаряне на банков кредит;
4. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“;
5. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“;
6. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година;
7. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година;
8. К.Л. 183 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир „Тетово“, с обща площ 26,239 дка, разположен в землището на с. Тетово, Община Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост №3850/08.04.2002 г.;
9. К.Л. 188 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“ № 3;
10. К.Л. 189 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.258.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“;
11. К.Л. 190 Учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж върху общински поземлен имот с адрес: ул. „Хемус“, гр. Мартен;
12. К.Л. 192 Откриване на процедура за продажба на общински имоти в с. Николово, Община Русе;
13. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе;
14. К.Л. 196 Принципно съгласие във връзка с предоставения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), окончателен списък за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и община Русе, съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в обособена територия на ВиК оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград;
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/