Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 8.05.2019 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99
3. К.Л. 1090 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада”, землище на гр. Русе
4. К.Л. 1091 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул. „Мальовица“ № 58
5. К.Л. 1093 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда в имот – общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, ЕКАТТЕ: 47336
6. К.Л. 1095 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС№8581/14.05.2018 г.
7. К.Л. 1096 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ЧОС
8. К.Л. 1097 Определяне на начална наемна цена и провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ПОС
9. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
10. К.Л. 1102 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД и даване на съгласие за отпускане на краткосрочен паричен заем
11. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
12. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
13. К.Л. 1106 Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/