Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Заседание № 9 на 08.06.2016 (сряда) от 10:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 222 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година
2. К.Л. 226 Продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 447 кв. м. с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Индже войвода“ №37А, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
3. К.Л. 227 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе
4. К.Л. 229 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Мария Луиза“№36
5. К.Л. 230 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 2 /два/ броя гаражи в кв. 601, жк. „Чародейка Г- юг“, ул. „Ради Иванов“ в гр. Русе
6. К.Л. 231 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се в землището на с. Николово, местност „Слатина“
7. К.Л. 232 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 6“
8. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества – лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център- Русе“ ЕООД, „Център за психични заболявания – Русе“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
9. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/