Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе на 12.10.2016 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.Л. 338 Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
2. К.Л. 345 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 346 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
4. К.Л. 347 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л. 348 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
6. К.Л. 350 Съгласие за продажба на общински терен от 23,52 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IX-1045 в кв. 55 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
7. К.Л. 351 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общинска земя срещу построяване на обособени обекти (жилища и търговски обекти)
8. К.Л. 352 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“
9. К.Л. 211 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване поднаем за срок от пет години на част от масивна двуетажна сграда на сутерен – публичнаобщинскасобственост, разположена в УПИ III-530, от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/