Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 383 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2017 г.
5. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
6. К.Л. 389 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
7. К.Л. 390 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения
8. К.Л. 392 Учредяване право на пристрояване за изграждане на външен асансьор към съществуващата сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с адрес: в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 1
9. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/