Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. К.Л. 483 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 28.04.2017 година
2. К.Л. 484 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 485 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него едноетажна сграда за търговия, АОС №8142/06.01.2017 г. ул. „Свети Димитър Басарбовски“, Община Русе
4. К.Л. 486 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот, с площ 7337 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и намиращата се в него промишлена сграда със застроена площ 89 кв. м., на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
5. К.Л. 487 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него масивна едноетажна сграда за търговия, АОС №8102/24.08.2016 г. в с. Червена вода, Община Русе
6. К.Л. 488 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
7. К.Л. 490 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
8. К.Л. 491 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1, 2“
9. К.Л. 492 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Акациите“, землище на град Русе
10. К.Л. 493 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот срещу придобиване от Община Русе в собственост на обособени обекти (жилища и търговски обект) в новопостроената сграда
11. К.Л. 494 Замяна на общински недвижим имот в гр. Русе, ул. „Воден“ №1-А, с имот, собственост на Българската държава в град Русе, ул. „Шипка“№43
12. К.Л. 495 Изменение на Договор №1401/03.05.2016 г. за учредяване на право на строеж върху общинска земя (суперфиция)
13. К.Л. 498 Отдаване под наем на дивечови ниви в горски територии, собственост на Община Русе
14. К.Л. 502 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на двуетажна сграда със сутерен – частна общинска собственост, като хижа, находяща се в землището на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, местност „Над село“
15. К.Л. 503 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
16. К.Л. 504 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от седем години, на терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски, с площ 54,40 кв. м., находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“ и одобряване на конкретните конкурсни условия
17. К.Л. 505 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от седем години, на терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски и сладолед, с площ 33,75 кв. м., находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“ и одобряване на конкретните конкурсни условия
18. К.Л. 506 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от седем години, на терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски, с площ 28,56 кв. м., находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“ и одобряване на конкретните конкурсни условия
19. К.Л. 507 Вземане на решение за придобиване на капитала на ЕГГЕД България АД или създаване на ново търговско дружество по реда на Търговския закон или Закона за публично-частното партньорство
20. К.Л. 508 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
21. К.Л. 512 Решение за допълнение на Решение №437 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол №18 от 31.01.2017 г.
22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/