Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

1. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.514 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2016 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
3. К.л.520 Съгласие за продажба на общински терен от 130 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-116 в кв. 968 по регулационния план на град Русе
4. К.л.521 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – чатна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“, землище на село Басарбово, Община Русе
5. К.л.522 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 19 кв. м. по улична регулация, срещу част от 2 кв. м. от ПИ с идентификатор 63427.2.5802 – частна собственост към улица ‚Алея Освобождение“ №66 в кв. 12 по плана на град Русе
6. К.л.524 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.9.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Димитър Гичев“
7. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от01.07.2017 г.
8. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
9. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
10. К.л.529 Приемане на Подборен устройствен план – ПЗ на УПИ I-7520 – за озеленяване и УПИ II-7280 – за обществено обслужващи дейности – паркинг, кв.874, ЦГЧ, гр. Русе
11. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/