Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 531 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л.532 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 533 Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“
4. К.Л 535 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост
5. К.Л. 536 Откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 и административен адрес, гр. Русе, ул. Борисова №51, вх. 1, АОС №6621/23.01.2012 г.
6. К.Л. 537 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот със застроена в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
7. К.Л. 538 Решение за приватизация чрез търг с явно наддаване на поземлен имот със застроена в него едноетажна сграда, съгласно АОС №8142/06.01.2017 г., ул. „Свети Димитър Басарбовски“, Община Русе
8. К.Л. 539 Решение за приватизация чрез търг с явно наддаване на поземлен имот със застроена в него масивна едноетажна сграда за търговия, съгласно АОС №8102/24.08.2016 г. в с. Червена вода, Община Русе
9. К.Л. 543 Определяне на начин и количества за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост
10. К.Л. 545 Учредяване възмездно право на пристрояване към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Бабуна планина“
11. К.Л. 547 Съгласие за продажба на общински терени от 12 кв.м. и 46 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XIV-402 и УПИ XIII-402 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
12. К.Л. 548 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе
13. К.Л. 550 Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии
14. К.Л. 551 Проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“
15. К.Л. 554 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/