Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по ТСУ ДНЕВЕН РЕД Заседание на 14.01.2014 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.01.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 411 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 412 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 414 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-2353 в кв. 680.1 по регулационния план на град Русе
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 416 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото” до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4,5”, землище на с. Николово и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 417 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 63427.299.23 в местност „Саръ баир”, землище на кв. „Средна кула”, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 420 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – инж. Теодорин Кирилов Патриков.
Вносител: засл. проф. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

7. Контролен лист № 421 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Партньорско участие на Община Русе в мулти-проекта „Дунавски перли – за обитаеми дунавски брегове”
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 422 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Избор на Управител на „Паркстрой” ЕООД, гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 423 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 424 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г..
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 425 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на ДКЦ 2 – Русе – ЕООД с непарична вноска
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 427 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 218024 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе.
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 428 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.2 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Образцов Чифлик“
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 429 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, по Оперативна програма „Административен капацитет“
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 430 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г.
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 434 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Решение за кандидатстване на Община Русе по проект “Красива България”, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 437 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014 година.
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 438 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Русе през 2013 г.
Вносител: засл. проф. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

19. Контролен лист № 439 /06.01.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Вносител: засл. проф. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /