Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по ТСУ – ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.01.2015 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 811 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. и 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-989 и УПИ V-988 в кв. 38 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
2. К.Л. 812 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 813 Одобряване на зaдание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землището на с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
4. К.Л. 815 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе
5. К.Л. 816 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 817 Допълнение на Програма „Асистирана репродукция“, приета с Решение №1255 по Протокол №44 от 11.12.2014 г. на Общински съвет-Русе
7. К.Л. 818 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2014 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2015 г.
8. К.Л. 820 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Западна промишлена зона
9. К.Л. 821 Даване на съгласие за стартиране на процедура по чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т.6 от Закона за горите за замяна на поземлени имоти – частна общинска собственост с поземлени имоти – частна държавна собственост, представляващи горски територии в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Дунав“
10. К.Л. 822 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2015 година
11. К.Л. 823 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на КП „България без цензура“
12. К.Л. 826 Приемане на План за действие на Община Русе /2015-2017 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020 г.)
13. К.Л. 827 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг във връзка с участие в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“, с цел реализация на пет инвестиционни проекта в полза на местната общност
14. К.Л 828 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли-декември 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Т. Георгиев /