Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по ТСУ ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.02.2015 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 833 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация на кв. 596 и УПИ II-за жил. строителство и търговия в кв. 597, изменение на план за улична регулация от о.т. 3616 до о.т. 3600 между кв. 596 и 597 в жк. „Чародейка-север“ гр. Русе
2. К.Л. 834 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – въздушно електропроводно отклонение и кабел ниско напрежение до поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 в местност „Чифлика“, землище на град Русе
3. К.Л. 835 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 623 и ПИ 624 в местност „Плужна“, землище на с. Николово за водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“
4. К.Л. 836 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – кабел 20 kV от съществуващ стълб 20 kV в имот с идентификатор 63427.32.1 от ВЕП 20 kV – ЕПО „МТП Профилакториум ОАПС“ до трансформаторен пост тип БКТП20/0,4 kV в имот с идентификатор 634227.301.78 в местност „Астарджийца“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе
5. К.Л. 837 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
6. К.Л. 838 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село“, землище на с. Николово, Община Русе
7. К.Л. 844 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
8. К.Л. 845 Одобряване на Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „Д“ /ул. „Борисова“ с гаровия площад/ – гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
9. К.Л. 846 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
10. К.Л. 847 Годишен финансов отчет и Отчет за дейността на УС на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2014 г.
11. К.Л. 848 Приемане на Бюджет, насоки за работата и работна програма на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
12. К.Л 849 Прекратяване на пълномощията на д-р Иван Стоянов като пълномощник на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД и избор за член на Общото събрание на дружеството на негово място д-р Пламен Станев
13. К.Л 851 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на община Русе
14. К.Л. 852 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
15. К.Л. 853 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2015 г.
16. К.Л. 854 Утвърждаване на Програма „Спорт“ – 2015 г. с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение №478/19.02.2009 г. и с последно изменение с Решение №908/20.02.2014 г.
17. К.Л. 855 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
18. К.Л. 856 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар гр. Русе
19. К.Л. 860 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с идентификатор 63427.2.590 с площ 259 кв.м. по кадастрална карта на гр. Русе, пл. Иван Вазов №1 и построената в него обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.509.2
20. К.Л. 861 Откриване на процедура за приватизация на общински имот магазин за цветя в жилищен блок „Сердика – Б“, ул. Петко Д. Петков №10, гр. Русе, съгласно АОС №356/22.04.1996 г.
21. К.Л. 862 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
22. К.Л. 864 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“
23. К.Л. 866 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация – реконструкция на ул. „Шипка“ /от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България“/, част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.
24. К.Л. 867 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение №846 по Протокол №32/12.12.2013 г. на Общински съвет-Русе
25. К.Л. 873 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2014 г.
26. К.Л. 874 Одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Т. ГЕОРГИЕВ /