Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по ТСУ ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.11.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 340 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-1166 в кв. 71 по регулационния план на село Червена вода
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 341 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 15,7 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1259 в кв. 245 по регулационния план на град Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 343 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 4 /четири/ броя гаражи ситуирани източно от жил. блок 50 А по в кв. ЖК „Дружба“ № 3 в гр. Русе
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 348 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа”, землище на с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе– Русе” ЕООД
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 349 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за поземлен имот 027051 по КВС на землище с. Сандрово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета.
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 350 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за поземлен имот 000274 по КВС на землище гр. Мартен и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 351 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за пристрояване (изграждане) на балкон към съществуващ кухненски бокс на апартамент №3, разположен на първия етаж във вход 2 на жилищен блок №1, намиращ се по бул. „Гоце Делчев“ №14, гр.Русе
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 356 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Допълване и изменение на Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г. за придобиване право на собственост върху имоти, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 358 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 359 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 360 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане стоманобетонова шахта, за хидравличен асансьор, за обслужване на масивна четириетажна сграда, намираща се в гр. Русе по ул. „Рига“ № 35.
Вносител: КМЕТ
12. Контролен лист № 361 /28.10.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /