Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложението за промени в Наредба №6 предизвика сериозни дебати по постоянните комисии на Общинския съвет

Заседанията на постоянните комисии до този момент преминаха в оспорвани дебати между съветниците. А причината са предложените промени в Наредба №6 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

Новият момент в Наредбата е, че се предвижда условие за продажба на общинските жилища. Законът за общинската собственост дава такава възможност на общинските съвети с местната нормативна уредба да уредят такива условия и ред за продажба на общинските жилища. Досега такъв ред в Наредба №6 не е имало.

Предложението е да се даде възможност наемателите на общински жилища да могат да закупят жилището, в което живеят. Процедурата е следната: един път в годината, по предложение на кмета на общината, Общинският съвет определя максимален брой жилища, които ще бъдат продадени през годината. Предлага се това да бъде не по-вече от 1,5% от жилищата, които са в социалния и ведомствения фонд на общината. Техният брой е 1807, което с други думи означава, че общината може да продаде 27 от тях.

След като Общинският съвет вземе решение, желаещите да закупят жилище имат срок от 2 месеца, в които да изразят своите намерения с подаване на заявление до кмета на общината. Заявленията се разглеждат от Комисията по чл. 6.

Предвидени са и критерии в случай, че постъпят по-голям брой заявления от бройката на жилищата, които Общинският съвет е определил в решението си за продажба през годината. Предвидени са 3 критерия: първият е срок на обитаване на общинското жилище, като се дава точка за всяка година; възраст на жилището – отново 1 точка на година и в зависимост от конструкцията – 3 точки за панелно жилище, 2 точки за ЕПК и 1 точка за тухлено жилище. Също така Комисията следва да извърши проверка дали наемателят на общинското жилище отговаря на условията, които определя Съвета, а именно: да е наемател на жилището не по-малко от 5 години, да е отправил писмено искане и да няма задължение към общинския бюджет.

Комисията извършва класиране и дава становище, на база на което кметът прави предложение до Общинския съвет тези жилища, които ще бъдат продадени и са ясни, да преминат от двата фонда във фонд „Продажби“ и да бъдат продадени. Продажбите ще се извършват на пазарна оценка.

Общинският съвет взема решение за прехвърляне на жилищата в списъка за продажбите и за продажба на всяко едно от тях, а въз основа на това решение кметът издава заповед, сключва се договор и се вписват в Агенцията по вписванията.

Предвидено е средствата, които се получат от продажбите на общинските жилища, да се изразходват при спазване на изисквания, като не по-малко от 50% от тези средства са за ремонт и/или придобиване на общински жилища.

По комисиите се изказаха мнения, че първият критерии за срок на обитаване на общинското жилище въобще не е подходящ в тази процедура. Възникна и въпрос защо Комисията по общинска собственост не разглежда заявленията, а причината е, че продажбата на общинските жилища е специален вид продажба.       

На комисията по Здравеопазване и социална политика общинският съветник от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ и председател на комисията д-р Теодора Константинова изрази мнение, че от години въпросът с общинските жилища е „абсурден“, а също така беше категорична, че ведомствените жилища не бива да се дават за продажба. Затова и нейното предложение  беше да се сложи край на намирането на пътечки в Наредбата, от което се възползват „привилегировани хора“.

Иван Григоров от Местна коалиция Съюз на Демократичните сили настоя за точни и ясни критерии при определянето на това кой може да закупи общинско жилище и при какви условия.

След дълъг дебат, продължил повече от час, общинският съветник от ПП ГЕРБ Иван Иванов направи предложение точката да бъде оттеглена и разгледана на следваща сесия.

На комисията по Териториално устройство и строителство ситуацията бе аналогична. Деян Недков от Местна коалиция Съюз на Демократичните сили настоя за продажба да бъдат пуснат само апартаментите, но не и къщите общинска собственост. Недков направи и други предложения, като това в случай на продажба, когато има подобрения на жилището от страна на наемателя, сумата от пазарната цена да бъде намалена до 25% според напрашените подобрения, както и продажбата от фондовете да бъде 3%, а не 1,5%, а средствата, събрани от продажбите да се използват само за закупуване на нови жилища и ремонт на жилищния фонд на общината ш съотношение 80 към 20.

И на тази Комисия Иван Иванов от ПП ГЕРБ предложи оттеглянето на точката и нейното разглеждане да бъде на следваща общинска сесия.

Като обобщение на деликатната тема може да се каже, че единствено чрез обсъждане между общинските съветници и общинска администрация може да се постигне изготвяне на Проект по Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

А ето и въпросите и предложенията, постъпили от общинските съветници по време на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе.

ПК Екология

  1. К.л. 532 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе – Приема се предложението на проф. М. Илиев да се отложи материала и да се дообсъдят всички предложения на граждани и комисии.

Станимир Станчев: Колко са жилищата общо по чл. 12, ал. 1? С останалите 50% от очакваните приходи какво се случва?  

Веселко Цветков: Публикуваното за обществено обсъждане не приключва ли до дни? Тези критерии ще се препокрият ли с голям брой жилища? Да се осмислят още веднъж критериите, защото ако са тези, ще отговарят на голям брой жилища.

Проф. Михаил Илиев: Точката да се отложи и да се дообсъдят всички предложения на граждани и комисии.

ПК Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм

  1. К.л. 532 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе – Приема се материалът като параграф 9, чл. 37а да стане 100% от средствата да са за ремонт и/или придобиване на общински жилища и да се създаде Общински фонд, който да се занимава с придобиване на нови жилищни имоти и ремонти, свързани с тях.

Станимир Станчев: Да се отложи материалът за по-задълбочено обмисляне, да се създаде работна група.

Орлин Дяков: Какво мисли общината 80% да бъде за закупуване на нови жилища, а 20% да са за ремонт?

Йорданка Даневска: Параграф 9, чл. 37а да стане 100% от средствата да са за ремонт и/или придобиване на общински жилища – Комисията прие предложението

Станимир Станчев: Да се създаде Общински фонд, който да се занимава с придобиване на нови жилищни имоти и ремонти, свързани с тях. – Комисията прие предложението