Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за деневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси, 6. 10. 2014 г., 13. 30 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 710 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1 със застроена площ 128 кв. м., находящ се в гр. Русе, ул. „Витоша“ № 18.
2. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част.
3. К.Л. 724 Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – Русе, спрямо общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.565 по КККР – гр. Русе.
4. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
5. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 г.
6. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWRII”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия.
7. Разни.

Председател:
(Владислав Атанасов)