Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2016 Г. ОТ 15.00 Ч.

1. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
2. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
4. К.Л. 802 Годишен отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
5. К.Л. 804 Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 4,5“
6. К.Л. 806 Съгласие за възстановяване право на собственост върху имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.64.18 в местността „Под ормана“, землище на град Русе
7. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
8. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/