Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.11.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 653 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. на територията на гр. Русе
2. К.Л. 655 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
3. К.Л. 656 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства
4. К.Л. 657 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
5. К.Л. 662 Учредяване на право на строеж за изграждане на трансформаторен пост и на сервитутно право около външните стени на енергийния обект съобразно Закона за енергетиката, в полза на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, в общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Петрохан“
6. К.Л. 663 Съгласие за продажба на терен от 30 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1087 в кв. 72 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
7. К.Л. 664 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, предсатвляващ придаваем терен от 92,50 кв. м., приобщен към УПИ VII-5023 в кв. 726 по регулационния план на град Русе
8. К.Л. 665 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.9.1130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1764 кв. м., с трайно ползване предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване , находящ се в гр. Русе, ул. „Огражден“
9. К.Л. 666 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта на гр. Русе, засягащи общински имот с идентификатор 63427.8.1206, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона“
10. К.Л. 667 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект „Постройка на допълващо застрояване – за отоплителни материали и инвентар“ върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „България“№116
11. К.Л. 668 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за 2017-2020 г.
12. К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
13. К.Л. 671 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“
14. К.Л. 672 Одобряване на варианти за разширение на ул. „Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ / Сарайския мост/
15. К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година
16. К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
17. К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /