Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 688 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията
5. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
6. К.Л. 700 Премахване на сгради общинска собственост с идентификатори 63427.2.5735.1 и 63427.2.5735.2 по КК на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“, бивша Гребна база
7. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /