Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.01.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 705 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти 503.205 и 503.208 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
3. К.Л. 706 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г.
4. К.Л. 708 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. на територията на гр. Русе
5. К.Л. 709 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 711 Учредяване възмездно право на пристрояване – преустройство на външни стъпала за осигуряване на достъпна среда към съществуващ самостоятелен обект в сграда в имот – частна общинска собственост, находящ се в ПИ 63427.5.510, с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“
7. К.Л. 714 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година
8. К.Л. 717 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Сент Уан“ №26, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
9. К.Л. 718 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №129
10. К.Л. 720 Даване на съгласие за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти и на сгради, представляващи бивше ОУ «Св. св. Кирил и Методий» – гр. Русе, кв. Средна кула, и бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Русе.
11. К.Л. 721 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и отразяване на съществуващ обслужващ път
12. К.Л. 724 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №177023, находящ се в местност „Пундев Баир“ в землището на с. Николово, с код по ЕКАТТЕ 51679, община Русе
13. К.Л. 725 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 година
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /