Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.02.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

К.Л. 737 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №009004, находящ се в местност „До село“ в землището на гр. Мартен, с код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе
К.Л. 738 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2164 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
К.Л. 739 Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, План за улична регулация /ПУР/, План за регулация /ПР/ на кв. 121, Изменение на план за регулация на УПИ I-1430,1431 и План за регулация /ПР/ на частни поземлени имоти в землището на гр. Мартен, с цел включването им в строителните граници на населеното място
К.Л. 741 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XV-476 в кв. 24 по регулационния план на село Просена, Община Русе
К.Л. 742 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на рампа към полуподземен гараж в съществуваща жилищна сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Тулча“ №6
К.Л. 743 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Ново село
К.Л. 752 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
К.Л. 758 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /