Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.03.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
2. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
3. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
4. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
5. К.Л. 766 Премахване на едноетажна масивна сграда – сграда на транспорта, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1719, кв. 120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе
6. К.Л. 768 Поставяне паметен знак на признателност за спасяване на българските евреи от Холокост в гр. Русе, градинката на Американското пазарче, пл. „Д-р Мустаков“
7. К.Л. 769 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“
8. К.Л. 770 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от ПИ 63427.5.841 по КККР на гр. Русе
9. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
10. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
11. К.Л. 775 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет – Русе, обслужващи търговията на търговията на гр. Русе
12. К.Л. 783 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ул. „Рига“ №10, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
13. К.Л. 786 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул.„Басарбовска“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
14. К.Л. 789 Учредяване възмездно право на пристрояване – изграждане на рампа за достъпна среда към сграда с обществено обслужващо предназначение с идентификатор 63427.4.2488.1, с адрес, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5 А, гр. Русе.
15. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /