Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.05.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 815 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водоснабдяване на имоти към сдружение „Дяволица“ в местност „Дяволица“ и местност „Марчова нива“ в землището на кв. „Долапите“, гр. Русе
2. К.Л. 816 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.150.512 в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе
3. К.Л. 817 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – метално табло трафопост /МТТ/ 20/0,4 kV, 100 kVA в имот 047018 в местност „Мешан гьол“, землище на с. Ново село и кабелно захранване към гараж за селскостопанска техника в УПИ V-1044 в кв. 82 по плана на с. Ново село
4. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
5. К.Л. 823 Съгласие за продажба на общински терен от 200 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-4317 в кв. 297 по регулационния план на град Русе
6. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
7. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
8. К.Л. 830 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот с номер 079001 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ 02796, община Русе, находящ се в местност „Ясаците“
9. К.Л. 831 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.153.1970 по КККР на гр. Русе
10. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
11. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
12. К.Л. 835 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.149.439 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /