Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 422 Одобрява на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
5. К.Л. 429 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 430 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв.м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
7. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
8. К.Л. 440 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 10,87 кв. м. по улична регулация, срещу част от 6,59 кв. м. от ПИ №903 – частна собственост към улица О.Т. 343 до О.Т. 344 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе
9. К.Л. 441 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Борисова“№120
10. К.Л. 442 Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, кв. ИПЗ и общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, бул. „Родина“
11. К.Л. 443 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №45
12. К.Л. 444 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
13. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
14. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
15. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
16. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /