Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.л.963 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външен водопровод до имот с идентификатор 51679.503.2436 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
2. К.л.964 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.480, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
3. К.л.965 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.145, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
4. К.л.966 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Ясаци“, землището на с. Хотанца
5. К.л.967 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.291, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
6. К.л.968 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС
7. К.л.970 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе
8. К.л.971 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляваш УПИ VII-401, кв.61, с площ 997 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе
9. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
10. К.л.973 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
11. К.л.974 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
12. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
13. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /