Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.04.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1077 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ № 7
3. К.Л. 1078 Съгласие за продажба на общински терени от 1,56 кв.м. и 0,41 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ V-1359 и УПИ VI-1360 в кв. 3 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
4. К.Л. 1079 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, общ. Русе, ул. „Ясна поляна“
5. К.Л. 1080 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 3, ул. „Стоян Михайловски“
6. К.Л. 1081 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на осем броя гаражи, върху имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Михаил Хаджикостов“ и бул. „Христо Ботев“
7. К.Л. 1086 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на базова станция в имот с идентификатор 63427.158.1928 в м. „Камусчията“, землище на гр. Русе
8. К.Л. 1089 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2137, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
9. К.Л. 1090 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2148, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
10. К.Л. 1091 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.654, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
11. К.Л. 1092 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна триетажна административна сграда – публична общинска собственост, находяща се в с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“№16, 18
12. К.Л. 1095 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 1096 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства
14. К.Л. 1098 Премахване на с идентификатори 63427.8.1199.1, 63427.8.1199.2 и 63427.8.1199.3 по КККР на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“№121
15. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
16. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /