Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.05.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99
2. К.Л. 1091 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул. „Мальовица“ № 58
3. К.Л. 1093 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда в имот – общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, ЕКАТТЕ: 47336
4. К.Л. 1095 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС№8581/14.05.2018 г.
5. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
6. К.Л. 1101 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
7. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
8. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /