Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2017 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
2. К.Л. 452 Промяна в разписанията на Общинската транспортна схема в частта и вътрешноградски линии
3. К.Л. 453 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имоти с номера 018004 и 018005, находящи се в местността „Бранзалана“ в землището на с. Басарбово, Община Русе
4. К.Л. 454 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.453, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
5. К.Л. 455 Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
6. К.Л. 456 Приемане на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове
7. К.Л. 462 Учредяване право на пристрояване на външна стълба към самостоятелен обект на първи етаж, в имот общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Студентска“№23
8. К.Л. 465 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 068033, находящ се в местността „Люцерните“ в землището на с. Сандрово, Община Русе
9. К.Л. 466 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
10. К.Л. 467 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на г-н Цвятко Миланов / посмъртно /
11. К.Л. 468 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли 2016 г. – февруари 2017 г
12. К.Л. 469 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV и водопроводно отклонение до ПИ 000125 в местност „Чуката“, землище на с. Бъзън
13. К.Л. 470 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – нова въздушна мрежа НН до имот 008067 в местност „Зад мелницата“, землище на гр. Мартен
14. К.Л. 472 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
15. К.Л. 474 Приемане на Бюджетна прогноза 2018-2020 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
16. К.Л. 475 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
17. К.Л. 481 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2017 г. и прогноза за 2018 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Т. Георгиев /